Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling den 7.2.2020

1..Valg af dirigent

Merete Jensen
2. Valg af protokolfører

Inger Lise Kampp
3. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

 1. februar 20121
  4. Formandens beretning

Helga gennemgik årets aktiviteter ud fra fotos og opfordrede samtidig Skaris medlemmer til at deltage i en fotokonkurrence ved næste års generalforsamling. Helga drømmer om at vi næste år kan lave ture for 40-50 deltagere og at vi kan gennemføre alle aktiviteter.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab

Tinna gennemgik regnskabet for 2019, som herefter blev godkendt
6.Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer.
1. Der kan kun vælges ét medlem til bestyrelsen, fra en husstand. Ved Lars Thorsen
2. Lars har foreslået, at der kun kan vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver husstand.
Det kan i så fald blive en udfordring at skaffe bestyrelsesmedlemmer nok.
Hvis Lars’ forslag vedtages, foreslår jeg at ændre bestyrelsens sammensætning fra de nuværende 7 medlemmer til ”mindst 5 og højst 7”. Ved Peter Barner Rasmussen.

Forslag 1 og 2 blev sat til afstemning samlet. 12 stemmer for, 5 imod og 11 blanke. Forslaget er dermed ikke vedtaget, da ”vedtægtsændringer kun kan finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for dette.” (se evt. vedtægterne på hjemmesiden)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er
Niels Jakobsen, modtager ikke genvalg
Berit Keibel, modtager ikke genvalg
Inger Lise Kampp modtager genvalg
Helga Rude Nielsen modtager genvalg

Inger Lise og Helga fortsætter i bestyrelsen og samtidig siger vi velkommen til Merete Jensen og Karina Spangsberg
8. Valg af to suppleanter

førstesuppleant: Dorrit Thøstesen

andensuppleant: Bente Winther

9. Valg af to revisorer.

Lars Thorsen genvalgt. Jeannette er først på valg næste år.
10.Næste års program

Følgende ideer kom på bordet:

 • Laura Midtgård tilbyder weekendkursus på Rødstenskær m. overnatning
 • Vi laver to nørkleaftener i februar/marts
 • Kursus med Maj-Britt Rønnow
 • Mountain Trail – bane på Djursland
 • Ridekursus hos Lars og Bente Thorsen
 • Stafetten??
 • DI laver introduktion til Alrid på Hindsgavl
 • 9: tema om hestemassage i Hee (Zenia)
 • -16. august: kursus i bidløs ridning i Hee (Zenia)
 • Hubertusjagten flyttes til foråret eller evt. slutn. af august
 • 10: Husby Klit ridetur (Peter)
 • Påskelørdag: ridetur på Borris Hede
 • Skjern Enge tur i maj/juni
 • Høvejstur
 • Aktivitetsdag???
 • Stævne ???

11.Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver uændret på 75 kr.
12.Eventuelt

Ridespor og Ringkøbing/Skjern Kommune er gået i samarbejde om at lave en TREC-bane i Sandbæk Plantage. Der er informationsmøde den 25.2. på Skjern Rideklub kl. 19.00. MØD OP.

 

 

Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig og valgte Helga Rude Nielsen som formand og Tinna Bronton Slebsager som kasserer. Inger Lise Kampp fortsætter som sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Peter Barner Rasmussen, Zenia Kirsten Mumm Nielsen, Merete Jensen, Karina Spandet Spangsberg.

Næste bestyrelsesmøde: 18.2.2020 kl. 19-21 hos Helga