Vedtægter

Revideret 11. januar 2019

Foreningens navn er: Islandshesteklubben SKÁRI.
Adressen er: Den siddende formands adresse.

Formål:
At samle brugere og ejere samt øvrige interesserede omkring Ringkøbing Fjord i et samarbejde omkring den islandske hest.
At arrangere undervisning, rideture o. lign., som vil give medlemmerne et større kendskab til og glæde af den islandske hest.

Medlemskab:
Står åben for alle ejere af islandske heste samt andre med interesse for klubbens formål. Nye medlemmer er optaget i klubben, når kontingentet er betalt.

Kontingent:
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling d. 1.1 og opkræves via Sporti, hvis kvittering betragtes som gyldigt medlemsbevis. Medlemskabet bortfalder, når kontingentet ikke er betalt senest d. 15.5.
Kontingentet gælder for kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilken tidspunkt indmeldelsen finder sted.
Kontingentet opdeles i:
Familiemedlemskab (udløser 2 stemmer på generalforsamlingen)
Passive unge under 14
Aktive over 14 år

Ledelse:
Foreningens ledelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer, som alle vælges af foreningens øverste myndighed generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen leder foreningen ifølge dens vedtægter og træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger ved simpelt flertal.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant hvert år og 1 revisor hvert år. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen supplere sig med enkelte af foreningens medlemmer, ligesom der kan nedsættes udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Ingen i bestyrelsen kan forpligte foreningen økonomisk, uden at der er flertal herfor i bestyrelsen. Det samme er gældende m.h.t. anskaffelser.

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der indkaldes til ordinær generalforsamling en gang om året i februar, ved skriftlig meddelelse til hvert medlem mindst 14 dage i forvejen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. En fuldmagt er tilladt pr. fremmødt medlem, udstedt af et medlem af SKÁRI. Alle skriftlige valg træffes ved simpelt flertal. Såfremt et medlem ønsker der, skal afstemning foregå skriftlig.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis det på utilbørlig måde modarbejder foreningen.

General forsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
8. Næste års program
9. Kontingent
10. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændring kan finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for dette. Ekstraordinær generalforsamling skal der indkaldes til såfremt 1/3 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og skal ved regnskabets slutning afstemme regnskabet og kassebeholdningen.
Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Opløsning af foreningen:
Kan kun finde sted, når to på hinanden følgende generalforsamlinger, inden for er tidsrum af 2 måneder, beslutter det med 2/3 stemmetal af de fremmødte. Klubbens evt. midler skal i så fald tilfalde Dansk islandsheste forening