Generalforsamling 2018

Generalforsamling Skári 2. februar 2018

Valg af dirigent:
Kim Clausen er valgt til dirigent
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, da datoen blev fastsat på sidste års generalforsamling. På trods af at ca 1/3 af medlemmerne ikke har fået skriftligt indvitation, da der er sket en fejl ved Sporti.
Der er ingen protester mod at generalforsamlingen afholdes.

Valg af protokolfører:
Helga Rude er valgt til protokolfører.
Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:
1. februar 2019.
Formandens beretning:
Først og fremmest velkommen til alle jer!
Derefter tak til alle som har deltaget gennem året med hjælp og støtte til klubben: Det gælder både som deltagere, men i endnu højere grad som hjælpere – særligt til de mere ”arbejdstunge” og mandskabskrævende arrangement – aktivitetsdag og hubertusjagt.  Astridd valgte at træde ud af bestyrelsen først på efteråret, og vi var heldige at vores suppleant, Ingerlise stadig havde mulighed for at gå ind. Velkommen til hende, og tak til Astridd.
Jeg vil kort gennemgå slides, som virker som mine noter for året der er gået:
Billederne kan ses på hjemmesiden.
Personligt mangler jeg særligt én slide: Nemlig en med stævnetræning som vi tidligere har haft, og som vores ryttere har fået meget ud af – men der kommer heldigvis et 2018

Derefter vil jeg komme lidt ind på de valg vi i bestyrelsen har taget, samt de prioriteringer vi har gjort os gennem vores møder i 2017.
Fortrinsvis har møderne været lagt op mod arrangementer, så det for en stor del har handlet om planlægning og koordinering af dette. Vi har også haft mulighed for at brainstorme om ønsker til foredrag og klubaftener, sandelig også flere end det er blevet til.
Vi har forsøgt at komme omkring i vores område med naturridning via stafetten, og vi har forsøgt at beholde de arrangementer, som der jo nærmest er skabt tradition for.
Derudover har vi prioriteret, at gøre det betaleligt og muligt at gennemføre fx aktivitetsdag og klubaften, og vi har ikke skelet så hårdt til forskelspris for medlemmer og ikke-endnu-medlemmer: Vi har ønsket let tilgængelighed mhp at opnå at mange har kunnet få lyst til at melde sig ind, og vi har haft stor glæde ved at mange har deltaget i nogle af disse arrangementer: Det giver gejst til flere tiltag.
Vi har i bestyrelsen gjort os overvejelser ift om disse valg er ”dårlig forretning” eller om det er ”gode investeringer” – og vi har valgt i 16 og 17 at kalde det en forsøgsinvestering i vores klub: Kan vi komme bredere ud – beholder vi måske mere gejsten, efter tidligere aflysninger grundet få deltagere? Skal vi have en klub som udelukkende tilbyder fællesrideture? Klubben har brugt af sin opsparing – men den er brugt på medlemmerne, så måske er det ikke så tosset endda?
Vi har også de sidste år givet et tilskud til fællesspisningen ifm generalforsamling, og gad vide om det overhovedet har betydning? Måske ville alle I som deltog have været på pletten alligevel? Det er måske lige præcis et tema som det, som vi senere på forsamlingen kan have overvejelser omkring? Vi har brug for jeres input ift vores fremtidige arbejde og organisering.
Vi er jo i den situation modsat mange andre klubber, at vi ikke har fast tilhørssted: Det har også givet overvejelser på hvor meget – og om – vi skal investere i grejer – fx agilityredskaber, springstøtter til naturspring, en klubPC – investeringer som så også kræver opbevaring gennem året.
Kommentarer til formandens beretning:
Stafet begynder i år i Østerlem. 
Der bliver sagt tak for en fantastisk aktivitetsdag hos Nina og Kim. 
Referater af bestyrelsesmøder på hjemmesiden kunne hjælpe til at gøre den levende.
 Kunne der nedsættes en PR gruppe, der står for hjemmesiden.
Sara  har meldt sig til at stå for hjemmesiden. Hun tager kontakt til Helga. Tak til Sara.

Fremlæggelse af revideret regnskab:
Ønsker om at deltager antal til de forskellige arrangementer fremgår af regnskabet
Ønsker om oplysning af medlemstal i regnskabet for at gøre det mere overskueligt.

Det oplyses, at vi er 85 medlemmer, der ligger stadig opkrævninger hos nogen, der endnu ikke har betalt for medlemsskab.
I 2017 var der over 100 medlemmer.

Brug af Sporti vil gøre det lettere at registrere deltagere til div arrangementer.

Der er mulighed for opsætning i Sporti for tilmelding af flere deltagere på et gebyr, ved at oprette muligheder for tilkøb af deltager.

Det kunne måske være rart, hvis regnskabet blev opsat til præsentation sammen med forrige års regnskab til sammenligning.

Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nye forslag.

Valg af bestyrelse:
På valg er Berit, Niels og Helga på valg.
Alle er genvalgt

Valg af suppleant:
Gitte Jørgensen valgt som 1. Suppleant.
Tinna Slepsager valgt som 2. Suppleant

.
Valg af revisor: Lars Torsen genvalgt som revisor
Valg af revisor suppleant: Jeanette Birkekær
Næste års program:
Fastsættelse af kontingent:
Forsalg om hævelse af kontingent til 100 kr. Incl Sporti gebyr på 11kr. Hvilket giver en stigning i kontingentet på i alt 14 kr. Forslaget er vedtaget.
Forslag til aktiviteter næste år:
Kan vi søge kommunalt tilskud til de unge, der deltager i aktivitetsdagen?
Forslag om at holde aktivitetsdag hos Kim og Nina igen, så der kommer en rutine omkring den.
Der er stemning for at arrangementerne er åbne for alle også ikke medlemmer.
Tur til Billund TREC bane med tur i Frederikshåb
plantage.
Tur på Harrildhede med Kirsten Ostersen i september.
Havtur
Stævnetræning
Borrishede
Hubertusjagten
Foredrag om App til måling af tryk på tøjler, udvikling af Hollandskfirma. De skal have transporten betalt. Det kunne laves i INNOVEST. Et større arrangement for ryttere indenfor alle grene.
Skjern enge turen
DI 50 år, Skaris fødselsdag?
Kvadrillieridning på Bundsbæk mølle med jernalder ryttere søndag d 29. juli. Iført  jernalder dragter.
Tredags tur alias vennernes tur. Skaris medlemmer er velkomne.
Er der interesse for en 2 dages tur ved fjorden?
Dagstur over Høvejen ca 25 km
Foredrag af Langturs rytte

Eventuelt:
Naturridning. Kim Clausen fortæller, at arbejdet i DI har været spændende. Der er indgået aftale med DRF omkring TREC.
DI er en underafdeling af DRF.
DRF har fået 5 aktivitetsspor. DI har fået et af sporende. DI skal stå for naturridning i Danmark. Der er ansat en konsulent, der skal hjælpe med at fremme naturridningen.
Der er endvidere nedsat et nyt udvalg, med DI, DRF 
fro natur ridningen.
Vi har i Ringkøbing kommune  lavet foreningen Ridespor, der svarer til det nye udvalg.
Tove Urup Madsen hedder konsulenten.
Vi kunne måske få lavet et pilot projekt her?
Forslag til hvorledes vi eventuelt kunne få lov til at ride i korridorer så som læhegn,.
Vi kunne foreslålandmænd, at vi klipper, vi rider, du lægger jord til? Noget af jorden kan de ikke lægge under plov, da den er for tæt på træer og lignende.
Skal Skari bakke ridespor mere op?

__________________________________________________________________

Skari på facebook Facebook