Generalforsamling 2017

Referat af Skaris generalforsamling fredag den 3. februar 2017 på Lyne Kro

1)    Valg af dirigent Jeanette

2)    Valg af protokolfører Astridd

3)    Dato for næste års generalforsamling 2. februar 2018

4)    Formandens beretning. Da formanden Kirsten Vandborg desværre i sidste øjeblik blev forhindret i at komme, fremlagde Berit Keibel formandens beretning på power point. Det var nogle dejlige fotos fra de ture og arrangementer, som Skari har haft i løbet af 2016: Springtur i Marts i Hoverdal, Påsketur på Borris Hede Marts, Skjern Enge tur fra Stauning i april, Blåbjergtur ved Nymindegab i maj, Helle Brendstrup kursus 2 aftener i maj, Familie-camp i Kronheden og Stråsø plantage i juni, Flerdagstur i juli fra Havhesten øst rundt om fjorden op til Vedersø, Harrild hede ridt i august, Aktivitetsdag i No i september (i stedet for stævnet), kursus i centreret ridning med Bente Vinther 3 gange i oktober, Hubertusjagt i november i Hoverdal og Juletur i november på Kronheden med 20 ryttere.

5)    Fremlæggelse af revideret regnskab (vedhæftet her som bilag) ved kasserer Berit Keibel blev godkendt af revisor Lars Thorsen og generalforsamlingen. Underskuddet på 5499,50 skyldes flere faktorer bl.a. Rosetter som blev købt og ikke givet ud, og et stævne der ikke blev holdt – dermed manglende indtægter til dette. Vi har også valgt at afholde nogle arrangementer, som vi på forhånd vidste ikke var overskudsgivende (vi har en kapital fra sidste år på 40.000 kr.). Vi sponsorerede også ”Ridespor” annoncen. Revisoren var tilfreds. Regnskabet er tilfredsstillende. Der skal være bilag og boner. Aktiver og passiver skal passe sammen. Første år for Berit som kasserer. Hun har gjort det godt.

6)    Projekt Ridespor ved formand Peter Barner-Rasmussen: Sidste år tog Naturridningsudvalget i Skari initiativ til at danne et netværk sammen med Kommunen med det formål at fremme mulighederne for naturridning i hele kommunen. Netværket nedsatte sig som forening i juni 2016: Foreningen Ridespor i RKSK. I bestyrelsen sidder fire medlemmer af Skáris bestyrelse. Denne forening er åben for alle heste – ikke kun islændere er interesseret i naturridning. I sidste halvdel af 2016 har foreningen konsolideret sig og bl.a. arrangeret en foredragsaften med en langtursrytter og en event med stjerneridning til Bundsbæk Mølles julemarked. Kommunen har sponsoreret en slagleklipper til at holde ridestier med, når vi kan blive enige om hvor og hvordan. Ridespor har generalforsamling tirsdag den 14. marts, og alle interesserede naturryttere er velkomne. Der indledes med oplæg af Jens Boddum fra Frøslev om tredages turene gennem 10 år.
På generalforsamlingen er der forslag om at tegne gruppemedlemsskab, som Skári har ønsket. Oplægget er, at et gruppemedlemskab skal koste kontingent sv.t. ti medlemskontingenter og have én stemme på generalforsamlingen. Man kan også melde sig ind som enkeltperson og få indflydelse på foreningen. Se mere på Ridespor-RKSK.dk og man kan like og dele os på Facebook.
Gennem dette brede arbejde håber vi at kunne fremme også Skári’s muligheder for naturridning. Det er ikke noget, der kommer nemt og af sig selv. Men vi arbejder på det og er ved at have en langsigtet strategi på plads.
Så Peter Barner foreslog, at vi lader Skári’s naturridningsudvalg hvile indtil videre og accepterer, at arbejdet fortsætter i Ridespor-foreningen. Han mente at det vil være gavnligt, om Skári melder sig ind som gruppe. Dette affødte drøftelse blandt de fremmødte til generalforsamlingen, nogle var for og nogle imod.

7)    Naturudvalget i Dansk Islænderhesteforening ved Kim Clausen: Der er sket meget i DI, der er en større tyngde med naturryttere ift. for nogle år siden. Naturudvalget er også blevet bedre repræsenteret i hovedbestyrelsen. De samme problemer over hele landet som her i RKSK kommune Danmark er det værste land ift. tilgængelighed i naturen for ryttere. Adgangsproblematik pga. naturbeskyttelseslove.  DI forening har været uenige i det med TREC, men enden på det er blevet at TREC blev afgivet til Dansk Rideforbund og DI har fået naturruter, og så er uoverensstemmelsen slut. Penge til naturridning ca. ½ million kroner. Kim Clausen har foreslået DI at ansætte naturvejleder til det. Hovedkonklusion: At der er noget spændende i gang. Lovgivning på landsplan.

8)    Behandling af indkomne forslag- vedtægtsændring: Vi vil gerne have kontingentet til at følge kalenderåret. 20 stemte for og 1 der ikke stemte.

9)    Kontigent: Bestyrelsen foreslår at vi beholder det samme kontingent på 75 kr. pr medlem. Dette blev enstemmigt vedtaget. Med 21 stemmer.

10)    Valghandling til bestyrelsen: Klaus Friberg gik ud og Bente Vinther blev valgt ind, suppleanter blev Gitte Laursen og Ingerlise Kamp, revisor blev Lars Thorsen

11)    Næste års aktiviteter: Vi har et nyt tiltag der hedder ”Stafetten” Vi lader en stafetkæp gå videre fra person til person. Berit inviterer til den første tur i Blåbjerg plantage og stafetten videre til den næste. Enten en hun spørger eller en der selv ønsker at lave en tur. Man skal lave arrangementet inden for to måneder.

Derudover har vi i bestyrelsen talt om at skulle have et større samarbejde med andre klubber, da vi med fordel kunne invitere til hinandens arrangementer (der er ikke altid så stort et deltagerantal). Hvad vil vi have i vores klub? Vinterarrangement med Rasmus Bagger, coach? Christina Suntum (dyrlæge hestemind.dk), Ute Lehman, Kurser med underskudsdækning, TREC? De fremmødte i krostuen syntes at forslagene lød godt og forslog selv: Ute Lehman eller andet med horsemansship, en saddelfitter, hestens anatomi) Annemette Grønbæk. Dog syntes mange i krostuen ikke at man som udgangspunkt skal arrangere noget som man ikke tror kan løbe rundt i sig selv. Der blev også foreslået at man skal lave bindende tilmelding.

Herefter blev der drøftet og diskuteret flere ting bl.a. balancen mellem naturridning og stævner samt at der ikke kommer så mange folk med til arrangementer, få unge i klubben. Generalforsamlingen kom ikke frem til nogen konklusion i disse drøftelser men mente at fællesskab med andre klubber kunne være en god ide.
Hvor mange medlemmer har vi? Der er 95 medlemmer. Hovedparten af arrangementer koster ikke noget. Vi har 95 medlemmer, men 27 passive medlemmer (har ikke betalt sidste år). Folk i krostuen syntes at en reminder kunne være god at sende ud til disse passive medlemmer.

12)    Evt. Forslag fra Helga om en landsdækkende kampagne om trafiksikkerhed omkring ryttere og trafik. Andre til generalforsamlingen mente at ryttere er blevet dårligere stillet end tidligere. Cykelryttere og mountainbikes tager ikke hensyn og ryttere burde betragtes som en cykel i færdselsloven, var nogle af udsagnene.
DI 2018 har 50 års jubilæum næste år. Hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at lægge referat ud fra bestyrelsesmøder?
Hurtig gratis hjemmeside, som Mette Bukholt har lavet.
En af de fremmødte mente at foredraget begyndte meget tidligt, så han havde svært ved at nå det.
Der blev også bemærket at når Jeanette er valgt som ordstyrer, skal andre ikke bryde ind.