Generalforsamling 2019

Fredag den 1. februar på Smedegården i Lem

 1. Valg af dirigent

Kim Clausen

 1. Valg af protokolfører

Inger Lise Kampp

 1. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Fredag den 7. februar 2020

 1. Formandens beretning

”Jeg har været formand nu et år som afløser for Kirsten Vandborg.

Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at takke Kirsten for mange års godt samarbejde i klubben til alles gavn.

Gitte Laursen trådte da ind som suppleant. Også tak til Gitte for hendes indsats.

Jeg er fuldt bevidst om, at vi ved en fejl ikke har sat medlemskontingentet op som vedtaget sidste år. Dette skyldes en fejl fra min side, da min hukommelse ikke længere er som den har været. Og mine ben lidt stivere i det. Beklager meget. Sidste år blev det vedtaget, at kontingentet skulle være 100 kr. årligt inkl. gebyr til Sporti.

 

SKARI i tal:

Vi har i år 79 medlemmer i Skari.

Heraf 15 mænd.

Der er 18 (?) medlemmer under 18 år

Den største gruppe er kvinder i alderen 40-60 år

Facebook gruppen Skari-lokalklub under Dansk Islandshesteforening har 126 medlemmer.

 

Vi har i løbet af 2018 haft 16 tilbud om aktiviteter i klubben, der har gennemsnitligt været ca. 12 deltagere til hvert arrangement, hvor største deltagerantal var til Hubertusjagten med 24 tilmeldte, hvor der dog kun var 9 af deltagerne, der var medlemmer.

3 af de annoncerede arrangementer er blevet aflyst grundet for få eller ingen tilmeldte.

Disse arrangementer var 2 TREC ture og et træningsstævne.

Herudover har vi haft et antal stafetture arrangeret af medlemmer af klubben. 

Tak til jer, der tog teten op.

 

Af arrangementer har vi haft følgende:

Forårstur ved Gammel Gab 

Påsketuren 6 deltagere

Forårstur i Skjern enge

Ekstra tur i Skjern enge

Aktivitetsdag 14 deltagere

GB-ridning 2 sessioner begge fyldt helt op

Høvejstur1 10 ryttere

Høvejstur2 12 ryttere

Træningsstævne aflyst

Harrildhede tur 4 deltagere

TREC dag Frederikshåb plantage(aflyst)

TREC tur 2(aflyst)

Husby klitplantage 15 ryttere

Hubertusjagt 24 ryttere, heraf 9 medlemmer

Sadeltaskeværksted 2 deltagere

Juletur 9 deltagere

 

Vi vil i bestyrelsen gerne have en forening med liv og sammenhold.

Vi har i det forløbne år haft fornøjelsen af mange gode oplevelser med jer og jeres heste. Nogle af disse oplevelser har ikke kunnet ske, hvis ikke det havde været for gode hjælpere, der har lavet mad, bagt kager, boller, kaffe, te, dækket borde, kørt ud med forplejning og hegn og heste.

Har I som medlemmer noget I gerne vil byde ind med for at bidrage til fællesskabet?

Det kunne være en smuk ridetur, en dygtig træner, en god kage eller en ubærlig lyst til at arrangere et fantastisk stævne, eller en anden aktivitet… Ja så er det bare at byde sig til”

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Bilag uddelt.

Kommentarer:

 • Ide: søg tilskud til unge under 18 år
 • Revisor: påtegning om mangelfulde bilag. Revisor ønsker fremover at der påføres antal deltagere til de enkelte arrangementer og antal klubmedlemmer.
 • Medlemstallet er status quo
 • Ide: udbyde vores aktiviteter til ikke-Skari-medlemmer mod et merbeløb.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Skari har et godt lydanlæg som p.t. står hos Mette Kofoed. Hun lejer det for 200 kr. pr gang, men har ikke betalt længe. Mette vil gerne købe det, men Skari ønsker ikke at sælge. Vi fortsætter nuværende aftale og bestyrelsen sikrer at lydanlægget opbevares forsvarligt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Benthe Vinther og Gitte Laursen træder ud af bestyrelsen

Peter Barner Rasmussen modtager genvalg.

Nye medlemmer: Tinna Slebsager og Zenia Mumm Nielsen

 

 1. Valg af suppleanter

førstesuppleant: Benthe Vinther

andensuppleant: Merete Jensen

 

 1. Valg af revisorer

Lars Thorsen (på valg i 2020)

Jeanette Birkkær (på valg i 2021)

Suppleant: John Willemoes Ladefoged

 

 1. Forslag til næste års program
 • Gitte og Benthe opfordres til at gentage deres ”Get Better” kurser
 • ”Naturstævne”
 • Aktivitetsdagen bør ligge hvor der ikke er stævner i naboklubberne Dreki og Nori
 • Både aktivitetsdagen og træningsstævnet bør gentages – måske skal træningsstævnet ligge før sæsonen
 • Marie Louise (?) er en god underviser
 • Rytteryoga om vinteren
 • Foredrag, f.eks. om at tage på langtur
 • Klubaftener med/uden hest
 • Foredrag med en dyrlæge og/eller hovsmed
 • Link på Facebook til Skari.dk

Bestyrelsen opfordrer til at man griber fat i dem hvis man får en god ide.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet nedsættes til 75. kr. om året.

 

 1. Eventuelt

Status på Ridespor v. Peter Barner